ยินดีต้อนรับสู่เวปธรรมจักร 卍 ธรรมศาลา

เรื่องที่น่าสนใจ

  • บทความธรรมะ
  • ลำธารธรรม
  • หนังสือธรรมะ
  • ศรีวิชัย
  • ความรู้สู่ความจริง
  • เวปลิงค์

ธรรมจักร 卍 ธรรมศาลา

เวปธรรมจักรนี้มีการจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจในธรรมะทั่วไป ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และธรรมะในขั้นที่ลึกซึ้งได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาหัวข้อธรรม แลกเปลี่ยนทัศนะความรู้ความเห็นเพื่อเก็บเกี่ยวนำความรู้ทัศนคติความเข้าใจที่ดี ซึ่งแม้อาจเป็นเพียงปัญญาจากภายนอก แต่ก็ี่็อาจสามารถนำไปเทียบเคียงประยุกต์เข้ากับการปฏิบัติธรรมะ ที่ตนเองปฏิบัติอยู่ิ หรือสิ่งที่กำลังสนใจอยู่ได้ ไม่มากก็น้อย

เมื่อใดเวลาใดก็ตาม ที่ท่านกำลังบ่มเพาะอินทรีย์ สร้างสมความอดทน เสียสละ ขัดเกลาทัศนะคติ และพากเพียรอย่างต่อเนื่ิอง นั่นคือ ท่านกำลังมอบสิ่งที่ดีให้กับตัวท่านเอง ณ จุดใดจุดหนึ่ง การพัฒนาที่ต่อเนื่องจักก้าวสู่ประสบการณ์ตรงแห่งธรรมะ ซึ่งเป็นการประจักษ์ด้วยปัญญาภายใน จวบจนประสบกับ สัจธรรม ความจริงในขั้นสูงสุด .

มหาสติปัฏฐานสูตร

การบรรลุอริยสัจธรรม

ปฏิจจสมุปบาท

ภาวะนิพพาน

“สิ่ง”สารัตถะแห่งชีวิต

ระบบมาตรฐานแห่งการบรรลุธรรม